Drukuj

Przeprowadzany przez naszą warszawską firmę pomiar hałasu służy przede wszystkim określeniu jednego z czynników szkodliwych wpływających na środowisko pracy. Każdorazowe badanie dostosowywane jest w swoim zakresie przede wszystkim do profilu przedsiębiorstwa, zaplecza maszynowego, które stanowi jego wyposażenie, jak również specyfiki poszczególnych stanowisk pracy. Dysponując nowoczesnymi urządzeniami miernikowymi możemy uzyskać bardzo precyzyjne wyniki przeprowadzanych badań. Na tej podstawie sporządzany jest raport, który zawiera m.in. wskazania koniecznych zmian lub wprowadzenia odpowiednich środków ochrony w miejscach, w których poziom generowanego przez maszyny i urządzenia hałasu przekracza dopuszczalną normę.
Przepisy zawarte w rozporządzeniach oraz ustawach precyzyjnie określają poziom dźwięku, uwzględniając przy tym specyfikę pracy w danym lokalu lub na określonym stanowisku pracy. Istotne jest zachowanie takich warunków środowiskowych, które nie będą prowadziły do pogorszenia słuchu pracowników ani też nie będą powodowały uczucia dyskomfortu. Ma to znaczenie zarówno dla zdrowia osób przebywających w bezpośrednim otoczeniu takich maszyn lub urządzeń, jak również dla samej efektywności i jakości pracy. Przeprowadzając pomiar hałasu dokonujemy oceny zarówno wewnątrz danego lokalu, jak i na jego zewnątrz, monitorując wysokość generowanych dźwięków w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

W codziennej pracy oraz w trakcie realizacji powierzonych nam zleceń dbamy o to, by audyt (niezależnie od tego, czy ma miejsce w lokalu na terenie Warszawy, czy też w zupełnie innej lokalizacji) przeprowadzany był w warunkach naturalnych, czyli takich, które stanowią codzienne środowisko pracy. Korzystamy z najnowszych urządzeń i sprzętu pomiarowego, w tym m.in. z mierników firmy SVANTEK (typ SVAN 955) oraz SONOPAN (IMA).


Nadrzędnym celem przeprowadzenia pomiaru hałasu – tak w środowisku pracy, jak i środowisku ogólnym – jest określenie jego stopnia natężenia, a na tej podstawie – weryfikacja zgodności uzyskanych wyników z obowiązującymi normami.

W przypadku badań przeprowadzanych w zakładach pracy, uzyskany poziom ekspozycji należy odnieść do ośmiogodzinnego dnia pracy (ew. do wymiaru tygodniowego). Określając stopień narażenia osób przebywających w danym lokalu na szkodliwe oddziaływanie dźwięku, podejmujemy się precyzyjnego sprawdzenia i charakterystyki:

ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH POMIARU HAŁASU
Badania, które przeprowadzamy, mają charakter kompleksowy i obejmują szereg czynności, pozwalających naszym Klientom nie tylko dokonać weryfikacji oraz określenia obecnego stopnia natężenia dźwięku, ale również przeprowadzić szczegółową analizę obecnie stosowanych zabezpieczeń (szczególnie w pomieszczeniach, w których mamy do czynienia z przekroczeniem dopuszczalnej normy).

Analizy, które wykonujemy na zlecenie naszych Klientów obejmują: